Regulamin

REGULAMIN

AKCJI KONKURSOWEJ – „CIESZ SIĘ CISZĄ”

1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki, na jakich Organizator za pośrednictwem strony www.cieszsiecisza.pl oraz Aplikacji mobilnej przeprowadza Konkurs pod tytułem „Ciesz się ciszą”.
 2. Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje:
  1. Organizator – HarmoniquePR Marta Hycnar, Szerzyny 307, 38-246 Szerzyny, nr NIP 9930383388, nr REGON 121408581, działający na zlecenie Fundatora nagród,
  2. Fundator – Saint-Gobain Construction Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice, nr KRS 0000086064, nr NIP 5220101585, nr REGON 011114850,
  3. Aplikacja mobilna – darmowa aplikacja mobilna o nazwie „Ciesz się ciszą” na urządzenia przenośne dostępna w Google Play i App Store,
  4. Konkurs – konkurs z nagrodami organizowany wraz z akcją promocyjną, którego zamierzeniem jest zmierzenie hałasu za pomocą Aplikacji mobilnej, a którego zasady określa nin. Regulamin,
  5. Pomiar – dokonanie pomiaru hałasu za pomocą Aplikacji mobilnej, zgodnie ze wskazanymi w niej wskazówkami,
  6. Współczynnik zaangażowania – ilość Pomiarów dokonanych w danym Mieście przez Uczestników Konkursu podzielona przez ilość mieszkańców Miasta, ilość mieszkańców miast określona jest na podstawie danych z raportu GUS z dnia 31.12.2014 roku.
  7. Okres trwania akcji – akcja trwa od dnia 15 września 2016 r. do dnia 15 listopada 2016 r. do godz. 23:59,
  8. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny na stronie: www.cieszsiecisza.pl, i w Aplikacji mobilnej Ciesz się ciszą, określający zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, w tym postępowania reklamacyjnego, a także nadzoru nad jego prowadzeniem,
  9. Uczestnik – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania w Polsce, ewentualnie osoba fizyczna, która ukończyła lat 13 i posiada pisemną zgodę rodzica lub opiekuna, z zastrzeżeniem, że w wypadku zwycięstwa w Konkursie przy wszelkich czynnościach związanych z odbiorem Nagrody reprezentowany będzie przez rodzica lub opiekuna. Zwycięzcami Konkursu nie mogą być pracownicy lub przedstawiciele Organizatora oraz Fundatora nagród ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny na potrzeby przeprowadzenia Konkursu uznaje się wstępnych i zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  10. Miasto – przez Miasto Strony rozumieją jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz.U.2014.851) z późn. zm. o podatku dochodowym od osób prawnych, wymienioną jednocześnie na liście ogłoszonej przez Główny Urząd Statystyczny na stronie:
   http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-ludnosc-w-przekroju-terytorialnym-w-2016-r-,7,13.html?pdf=11 1 stycznia 2016 roku ( lista 919 miast).
   Lista miast dostępna jest po pobraniu Aplikacji mobilnej. W trakcie dokonywania Pomiaru Uczestnik wybiera określone miasto z listy, na którego rzecz dokonuje Pomiaru.
  11. Nagroda – Organizator uprawniony jest do przyznania dwóch nagród rzeczowych ufundowanych przez Fundatora w postaci materiałów budowlanych z aktualnej oferty ISOVER o wartości rynkowej 50.000,00 zł brutto dla dwóch Miast: (i) posiadającego w Rankingu Zaangażowania najwyższy Współczynnik pomiarów oraz (ii) w Rankingu Miast największą liczbę dokonanych Pomiarów, a także dziewięciu nagród w postaci zestawów relaksacyjnych (leżak wraz ze słuchawkami) o wartości 120,00 zł brutto każdy dla 9 Uczestników dokonywujących Pomiarów, zwycięzców Rankingów tygodniowych.
  12. Ranking miast – zestawienie wyników ilości pierwszych Pomiarów dokonanych przez każdego Uczestnika z danego miasta każdego dnia w okresie czasu od przystąpienia do Konkursu do dnia jego zakończenia (jeden Pomiar dziennie każdego Uczestnika z danego Miasta). Ostateczny Ranking Miast opublikowany zostanie na stronie www.cieszsiecisza.pl w dniu 18 listopada 2016 r. z jednoczesnym wskazaniem laureata (Miasta gdzie dokonano największej ilości pomiarów),
  13. Ranking zaangażowania – zestawienie wyników ilości pierwszych Pomiarów dokonanych przez każdego Uczestnika z danego miasta każdego dnia w okresie czasu od przystąpienia do Konkursu do dnia jego zakończenia (jeden Pomiar dziennie każdego Uczestnika z danego Miasta) podzielonych przez ilość mieszkańców danego miasta (Współczynnik pomiarów). Ostateczny Ranking Zaangażowania opublikowany zostanie na stronie www.cieszsiecisza.pl w dniu 18 listopada 2016 r. z jednoczesnym wskazaniem laureata (Miasta o najwyższym Współczynniku pomiarów).
  14. Ranking tygodniowt – zestawienie ilości Pomiarów dokonanych w ciągu jednego tygodnia przez Uczestnika, liczonych od czwartku od godziny 24:01 do środy godziny 24:00 (dowolna ilość Pomiarów dziennie).Zwycięzca wskazany zostanie każdorazowo kolejnego dnia po zakończeniu rankingu tygodniowego w Aplikacji mobilnej „Ciesz się ciszą”. W czasie trwania Konkursu odbędzie się dziewięć Rankingów tygodniowych, w których wyłonionych zostanie 9 Zwycięzców.

Czas trwania poszczególnych Rankingów tygodniowych:

  1. od dnia 15.09.2016 godzina 24:01 do dnia 21.09.2016 godzina 24:00;
  2. od dnia 22.09.2016 godzina 24:01 do dnia 28.09.2016 godzina 24:00;
  3. od dnia 29.09.2016 godzina 24:01 do dnia 05.10.2016 godzina 24:00;
  4. od dnia 06.10.2016 godzina 24:01 do dnia 12.10.2016 godzina 24:00;
  5. od dnia 13.10.2016 godzina 24:01 do dnia 19.10.2016 godzina 24:00;
  6. od dnia 20.10.2016 godzina 24:01 do dnia 26.10.2016 godzina 24:00;
  7. od dnia 27.10.2016 godzina 24:01 do dnia 02.11.2016 godzina 24:00;
  8. od dnia 03.11.2016 godzina 24:01 do dnia 09.11.2016 godzina 24:00;
  9. od dnia 10.11.2016 godzina 24:01 do dnia 15.11.2016 godzina 24:00.

 

 1. Zwycięzca – zwycięzcą Konkursu jest Uczestnik, który w Rankingu tygodniowym dokonał największej ilości Pomiarów oraz dwa Miasta, pierwsze które w Rankingu Miast uzyskało największą ilość Pomiarów i drugie, które w Rankingu Zaangażowania uzyskało najwyższy Współczynnik zaangażowania

 

2. Konkurs

    1. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 15 września 2016 r. do dnia 15 listopada 2016 r.
    2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
    3. Uczestnicy Konkursu mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie przy pomocy Aplikacji mobilnej w każdym czasie jego trwania.
    4. Uczestnicy mogą dokonywać Pomiarów na rzecz wybranego przez siebie Miasta z dostępnej w Aplikacji mobilnej listy miast. Dokonywanie Pomiarów za pomocą Aplikacji mobilnej na rzecz danego Miasta odbywa się poprzez wskazanie przez Uczestnika Miasta z listy dostępnej w Aplikacji mobilnej.
    5. Aby wziąć udział w Konkursie należy łącznie spełnić następujące warunki:
     1. spełniać warunki uczestnictwa w Konkursie zgodnie z zapisami Regulaminu,
     2. pobrać Aplikację mobilną „Ciesz się ciszą” na urządzenie mobilne, wyposażone w wersję operacyjną android od 4.3 i nowsze lub ios 8.0 i nowsze,
     3. Ranking tygodniowy: dokonać dowolnej ilości Pomiarów w ciągu tygodnia za pomocą Aplikacji Mobilnej w okresie czasu od 24:01 w środę do godziny 24:00 w kolejną środę,
     4. Ranking Miast: dokonać Pomiaru na rzecz danego Miasta wybierając Miasto z listy dostępnej w Aplikacji Mobilnej. Do Rankingu Miast zalicza się jeden Pomiar danego Uczestnika dziennie,
     5. Ranking Zaangażowania: dokonać Pomiaru na rzecz danego Miasta wybierając Miasto z listy dostępnej w Aplikacji Mobilnej. Do Rankingu Zaangażowania zalicza się jeden Pomiar danego Uczestnika dziennie,
     6. monitorować wynik Rankingu tygodniowego oraz Rankingów Miast i Zaangażowania w celu weryfikacji ewentualnej wygranej,
     7. w razie zwycięstwa postępować zgodnie z dalszą treścią Regulaminu w celu uzyskania Nagrody.

 

    1. Jeden Uczestnik może dokonywać dowolnej ilości Pomiarów w trakcie trwania akcji konkursowej „Ciesz się ciszą”.
    2. Jeden Uczestnik może zostać Zwycięzcą Rankingu tygodniowego wyłącznie jeden raz w trakcie trwania Konkursu.
    3. Jeden Uczestnik uprawniony jest do otrzymania jednej nagrody. W razie ponownej wygranej w Rankingu tygodniowym, Nagroda przechodzi na kolejnego Uczestnika z najwyższą liczbą Pomiarów.
    4. Organizator jest uprawniony do zbadania, czy Uczestnik spełnił wszystkie warunki niezbędne do odebrania Nagrody.
    5. Lista Uczestników, którym zostały przyznane Nagrody w kolejnych tygodniach trwania akcji zostanie opublikowana najpóźniej w kolejnym dniu od zakończenia każdorazowego Rankingu tygodniowego w Aplikacji mobilnej Ciesz się ciszą oraz na stronie www.cieszsiecisza.pl.
    6. Lista Miast ze wskazaniem na laureatów Konkursu w Rankingu Miast oraz Rankingu Zaangażowania zostanie opublikowana 18 listopada 2016 r. na stronie www.cieszsiecisza.pl.
    7. W razie zaistnienia sytuacji równej ilości Pomiarów Uczestników w Rankingu tygodniowym, Zwycięzcą zostaje osoba, która jako ostatnia dokonała pomiaru w danym dniu Rankingu tygodniowego.

 

3. Nagrody

     1. Sponsorem Nagród w Konkursie jest Fundator.
     2. W Konkursie łącznie zostanie wybranych 9 zwycięzców Uczestników oraz dwa zwycięskie Miasta.
     3. Nagrodami w Konkursie jest 9 zestawów relaksacyjnych (leżak i słuchawki) o wartości 120,00 zł brutto każdy dla cotygodniowego Zwycięzcy – Uczestnika oraz materiały budowlane z aktualnej oferty ISOVER o wartości 50.000,00 zł brutto dla dwóch Miast: (i) posiadających w Rankingu Miast największą liczbę Pomiarów oraz (ii) w Rankingu Zaangażowania najwyższy Współczynnik pomiarów.
     4. Za wygraną Nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Zwycięzca nie może żądać wymiany Nagrody na inną nagrodę.
     5. Jedno Miasto uprawnione jest do otrzymania jednej nagrody.
     6. W razie uzyskania przez jedno Miasto największej liczby Pomiarów w Rankingu Miast oraz w Rankingu Zaangażowania najwyższego Współczynnika pomiarów Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania Nagrody kolejnemu Miastu zgodnie z Rankingiem Miast.
     7. W razie zrzeczenia się Nagrody przez Miasto, pozostaje ona w dyspozycji Organizatora, który może przyznać ją kolejnemu Miastu zgodnie z Rankingiem Miast/Rankingiem Zaangażowania.
     8. Aby otrzymać Nagrodę laureat Uczestnik (lub Miasto) zobowiązany jest w ciągu 7 dni od daty opublikowania wyniku Rankingu tygodniowego (lub Rankingu Miast/Rankingu Zaangażowania) przesłać wiadomość zwrotną na adres Organizatora: kontakt@cieszsiecisza.pl zawierającą jego dane osobowe i adresowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz telefon (w przypadku Miast również dane osoby uprawnionej do odbioru nagrody oraz jej telefonu kontaktowego, zajmowanego stanowiska). Dodatkowo, jeżeli Zwycięzcą zostanie Uczestnik niepełnoletni zobowiązany jest do przesłania oświadczenia obejmującego pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna na udział w Konkursie. Niezależnie od powyższego zapisu Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą w drodze mailowej lub telefonicznej w celu ustalenia szczegółów dotyczących wydania Nagrody.
     9. Brak otrzymania wiadomości od Uczestnika (lub Miasta) zgodnie z § 3 ust. 7 Regulaminu w terminie wskazanym powyżej oznacza rezygnację z Nagrody, która pozostaje w dyspozycji Organizatora.
     10. W Rankingu indywidualnym Organizator wydaje Nagrody Uczestnikom działając w imieniu i na rzecz Fundatora w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowej wiadomości, o której mowa w § 3 ust. 7 (data wysyłki Nagrody). Fundator wydaje Nagrody dla laureatów – Miast w terminie uzgodnionym z ich przedstawicielami, nie później jednak niż do 31 grudnia 2017 r.,
     11. Koszt wydania i dostarczenia Nagrody dla Uczestników ponosi Organizator. Koszt wydania i dostarczenia Nagrody dla Miast ponosi Fundator.
     12. Odpowiedzialność za wydanie i dostarczenie Nagrody dla Miast we wskazanym terminie ponosi Fundator.
     13. Warunkiem otrzymania Nagrody przez zwycięskie Miasto, jest wyrażenie zgody na bezterminowe upowszechnienie w mediach materiałów zdjęciowych oraz filmowych dokumentujących wykorzystanie Nagrody we wskazanym przez Miasto budynku użyteczności publicznej (m.in. udokumentowanie stanu budynku przed i po wykorzystaniu materiałów ISOVER, wywiad z zarządcą budynku itp.).
     14. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi.

 

4. Reklamacje

      1. W sprawach dotyczących organizacji i przebiegu akcji konkursowej Uczestnik (lub Miasto) może złożyć reklamację na adres e-mail Organizatora: kontakt@cieszsiecisza.pl w ciągu 14 dni od dnia oficjalnego ogłoszenia wyników Rankingu tygodniowego, Rankingu Miast lub Rankingu Zaangażowania.
      2. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
      3. Reklamacja powinna zawierać w temacie wiadomości: Reklamacja – konkurs „Ciesz się ciszą” oraz imię i nazwisko Uczestnika (dane Miasta), adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, (w przypadku Miasta również dane kontaktowe osoby upoważnionej do jego reprezentacji), a w treści opis stanu faktycznego, zgłaszane zastrzeżenia i treść żądania.
      4. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia doręczenia reklamacji, zgodnie z kolejnością ich wpływu. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Organizator przesyła Uczestnikowi na adres e-mail, z którego została ona wysłana.
      5. W przypadku zgłoszenia reklamacji Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika wyłącznie w związku z procedurą reklamacyjną, a po jej przeprowadzeniu dane osobowe Uczestnika zostaną usunięte.

 

5. Prawa i odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. Zdarzenia będące skutkiem przyczyn leżących po stronie innego oprogramowania niż oprogramowanie strony internetowej www.cieszsiecisza.pl;
 2. Usterki w Aplikacji mobilnej powstałych z przyczyn obiektywnych, a uniemożliwiających dokonywanie Pomiarów, a w konsekwencji również dalszy udział w Konkursie;
 3. Brak wymagań technicznych urządzenia mobilnego, na którym nie działa w sposób prawidłowy Aplikacja mobilna;
 4. Odrzucenia wysłanych przez Uczestników wiadomości e-mail przez serwery pocztowe;
 5. Oznaczenie e-maili Uczestnika jako spam.
 1. Organizator ma prawo wykluczyć z Konkursu Uczestnika, którego działanie jest sprzeczne z Regulaminem, w tym w szczególności w sytuacjach nieuczciwego zachowania Uczestnika polegającego na nieuczciwym pozyskiwaniu pomiarów w rankingach, korzystaniu z oprogramowania służącego do automatycznego dokonywania pomiarów, automatów, botów, robotów etc.

 

6. Dane osobowe

      1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników jest Organizator.
      2. Pobierając Aplikację mobilną Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celach bezpośrednio związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz wydaniem i dostarczeniem Nagrody, a także na publikację jego danych osobowych w razie wygrania Konkursu (imienia i nazwiska oraz miasta) na stronie internetowej www.cieszsiecisza.pl. oraz w Aplikacji mobilnej.
      3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora dla celów udziału w Konkursie, przekazania Nagród i przeprowadzenia wszelkich procedur z tym związanych.
      4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych przekazanych Organizatorowi oraz ich poprawiania, aktualizacji bądź usunięcia.
      5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie.
      6. Uczestnik może w każdym czasie cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez poinformowanie o tym Organizatora w formie wiadomości e-mail na adres:kontakt@cieszsiecisza.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości dalszego uczestnictwa w akcji konkursowej oraz jego rezygnacją z udziału w Konkursie. Usunięcie Aplikacji mobilnej z urządzenia mobilnego nie jest równoznaczne z usunięciem danych osobowych ze zbioru Organizatora, czego należy dokonać oddzielnie.

 

7. Postanowienia końcowe

      1. Pobranie Aplikacji mobilnej przez Uczestnika oznacza zgodę na wzięcie udziału w Konkursie oraz pełną akceptację postanowień nin. Regulaminu.
      2. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w akcji poprzez usunięcie Aplikacji mobilnej.
      3. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących akcji mają charakter wyłącznie informacyjny.
      4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, przy czym wprowadzone zmiany nie mają wpływu na prawa nabyte przez uczestników Konkursu, którzy już rozpoczęli uczestnictwo w Konkursie za pomocą Aplikacji mobilnej. O zmianach Regulaminu Organizator poinformuje na stronie internetowej www.cieszsiecisza.pl.
      5. Organizator uprawniony jest do skrócenia czasu trwania akcji konkursowej o czym poinformuje za pośrednictwem strony internetowej www.cieszsiecisza.pl. Ograniczenie czasu trwania akcji nie wpływa na prawa nabyte przez uczestników, którzy już rozpoczęli uczestnictwo w Konkursie za pomocą Aplikacji mobilnej.
      6. Prawem właściwym dla nin. Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory poddane będą rozstrzygnięciu właściwego dla Organizatora sądu powszechnego.
      7. Postanowienia Regulaminu są zgodne z przepisami o prawach konsumentów. Jeżeli jakikolwiek przepis nin. Regulaminu jest sprzeczny z prawem o ochronie konsumentów przepis ten nie wiąże konsumenta, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
      8. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.cieszsiecisza.pl, w Aplikacji mobilnej Ciesz się ciszą, jak i w siedzibie Organizatora.
      9. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia akcji konkursowej, tj. 15 września 2016 roku.

 

Informujemy, że w dniu 26.09.2016 nastąpiła zmiana Regulaminu Akcji „Ciesz się ciszą” przez:

 • dodanie w par. 3 ustępu nr 6 o treści: „W razie uzyskania przez jedno Miasto największej liczby Pomiarów w Rankingu Miast oraz w Rankingu Zaangażowania najwyższego Współczynnika pomiarów Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania Nagrody kolejnemu Miastu zgodnie z Rankingiem Miast.”
 • zmianie w paragrafie 5 ust. 2, dodanie „nieuczciwym pozyskiwaniu pomiaru w rankingach”